Hoşgeldiniz,   19.08.2019 19:30 
  | Ana Sayfa | Forum | İletişim | E-Mail
 
  Ana Sayfa
  Firmamız
    Forum
    İletişim
    e-Mail
  LPG
    LPG Nedir?
 
 
 
 
 
 
VÝZYON & MÝSYON
Sistem Mühendislik 2006 yýlýnda Ývedik Organize Sanayi bölgesinde Otogaz Dönüþüm Servisi olarak hizmete baþlamýþtýr.

Firmamýz tamamladýðý yüzlerce iþten gelen tecrübesini ve alanýnda uzman mühendis, teknisyen ve ustalardan oluþan kadrosu ile kaliteden, standart dan ödün vermeden hizmet üretmeye devam etmektedir.

Firmamýz bugüne kadar yaptýðý iþlerde ortaya koyduðu hýzlý projelendirmeler ile otogaz dönüþümünde sektöründe kaliteli markalarýnýn yetkili satýcýsý ve servisidir. Titiz iþçilikle oto gaz dönüþümü uyguladýðý müþterilerinin memnuniyetini saðlayarak sektördeki liderliðini göstermiþtir.

Þirketimiz için müþteri memnuniyetinin en önemli referansýmýz olduðunun bilincindeyiz, bu yüzden politikamýz her zaman kaliteli hizmeti uygun ödeme koþullarý ile sunmak ve müþterilerimizi doðru bilgilendirmektir. Unutulmamalýdýr ki, oto gaz LPG dönüþüm bir uzmanlýk iþidir ve tecrübesiz kiþilerce yapýldýðýnda tehlikeli sonuçlar doðurabilir. Firmamýzýn bu alandaki uzmanlýðý ve tecrübesi tescillenmiþtir.Saygýlarýmýzla              

Ekrem TOPRAK            
Makina Mühendisi & Kurucu   
 
 
  Sistem Mühendislik
  İvedik Organize Sanayi 88.tamirciler Sitesi 1.Bölge 1558.Sokak No:25-27 Yenimahalle / ANKARA
  Telefon : 0 (312) 394 52 44-45 (pbx), Fax : 0 (312) 394 52 35